Main | /  Russia/USSR |   United Kingdom |   Germany |   The Netherlands |   Poland |   USA |   France |   Czechia |   Sweden

VAK 191B

VFW-Fokker VAK 191B
Flugwerft Shleisheim, , 2005.
- .

VFW-Fokker VAK 191B
Flugwerft Shleisheim museum, Munich. September 2005.
Photos by Eugeny Dedigurov.

 

2006 Eugeny Dedigurov